اســـتودیـــو ترجمــه  د یــوا ن

بهـــاره دیوانــدری

متخصـــص در زمینه ترجمـه کتـبی ، شــفاهی و ویرایــش:  انگـلــیسی – فــارسی

Translation, Interpretation and Language Editing : English-Persian